16x0srn9i07h5buacdv2g63odu9kl3

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://masaztkanekglebokich.pl , prowadzony jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz, NIP 953-171-49-03 oraz MASAŻTKANEKGŁĘBOKICH.PL Ł. Czubaszewski, P. Szałański S.C. z siedzibą przy ul. 27 Grudnia 9/8, 61-737 Poznań.
  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  – poprzez adres poczty e-mail: szkolenia.mtg@gmail.com,
  – telefonicznie poprzez numer +48 662 310 264 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku – w dni robocze.
 3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://masaztkanekglebokich.pl/regulamin-sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 4. Kupującym w sklepie internetowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:- komputer z dostępem do Internetu,- dostęp do poczty elektronicznej,
  – przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  – włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:- opisu przedmiotu Zamówienia,
  – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  – wybranej metody płatności,
  – wybranego sposobu dostawy,
  – danych kontaktowych Klienta w tym danych do faktury.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 10 powyżej.
 13. Stosownie do Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych należącej do Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz oraz MASAŻTKANEKGŁĘBOKICH.PL Ł. Czubaszewski, P. Szałański S.C. z siedzibą przy ul. 27 Grudnia 9/8, 61-737 Poznań. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz oraz MASAŻTKANEKGŁĘBOKICH.PL Ł. Czubaszewski, P. Szałański S.C. z siedzibą przy ul. 27 Grudnia 9/8, 61-737 Poznań. Baza stworzona została wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 14. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia “Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata” również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 15. Informujemy, że nie wystawiamy faktury firmie niezarejestrowanej w Polsce.
 16. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy “O ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997r.
 17. Płatność za zamówiony towar odbywa się w formie:
  – przedpłaty przelewem na konto “Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata”:
  Bank Pekao S.A.
  NUMER KONTA: 44 1240 6452 1111 0000 5763 6793
  – przedpłaty przelewem poprzez Tpay,
  – przedpłaty kartą płatniczą (kredytową) – dostępne poprzez wybranie rodzaju płatności Tpay, gdzie jedną z metod płatności będzie “Karta płatnicza”
  – pobrania: zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 18. Koszty i sposób dostawy:
  – Koszt dostawy zamówionych towarów na terenie Polski pokrywa Sprzedający.
  – Sprzedający wybiera sposób dostawy zamówionych produktów na terenie Polski.
  – Koszt dostawy zamówionych towarów poza granicę Polski pokrywa Zamawiający.
  – Sposób dostawy oraz koszt zamówionych towarów poza granicę Polski będzie uzgodniony przez Sprzedającego indywidualnie z Zamawiającym.
 19. Zwroty
  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, Klient może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.
  – Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy jest pisemne oświadczenie klienta.
  – Produkt należy odesłać na adres: “Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata”, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz, NIP 953-171-49-03.
  – Zwrotowi nie podlega koszt dostawy produktu do “Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata”
  – Nadesłane zwroty na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
  – W przypadku zwrotu całości zamówienia zwracamy 100% wartości zamówienia wraz z kosztami wysyłki.
  – W przypadku zwrotu części zamówienia zwracana jest kwota za zwracany towar wraz z kosztami wysyłki, pomniejszona o koszt wysyłki, który zostałby poniesiony na zakup nie zwracanych towarów.
  – Zwrot zapłaconej za towar kwoty zostanie zrealizowany przelewem bankowym lub przekazem pocztowym do 14 dni.
 20. Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancją “Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata”
  Reklamacje z tytułu wad produktów mogą być składane pod numerem telefonu: +48 662 310 264 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.- Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od zgłoszenia.- Produkty zwracane w ramach reklamacji należy odsyłać wraz z oryginałem dokumentu sprzedaży oraz z adnotacją o przyczynie reklamacji.
 21. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  – jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  – może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 22. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.