16x0srn9i07h5buacdv2g63odu9kl3

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

§1
Szkolenia są organizowane przez Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz, NIP 953-171-49-03 oraz MASAŻTKANEKGŁĘBOKICH.PL Ł. Czubaszewski, P. Szałański S.C. z siedzibą przy ul. 27 Grudnia 9/8, 61-737 Poznań.

§2
Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.masaztkanekglebokich.pl

§3
Warunkiem udziału w szkoleniach jest :

– przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.masaztkanekglebokich.pl. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony dla każdego uczestnika z osobna.

– wpłacenie zaliczki w wyznaczonym przez Organizatora terminie i w wyznaczonej wysokości

§4
Zgłoszenie należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wolnego miejsca z Organizatorem oraz przesłaniem wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

§5
Liczba Uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Zakwalifikowanie się do grupy uczestników szkoleń następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń oraz zaliczek w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Po zamknięciu listy Uczestników istnieje możliwość umieszczenia potencjalnego Kandydata na kursanta na liście rezerwowej, a jedynie w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy zakwalifikowanego Uczestnika przez Organizatora – zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia.

§6
1. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator szkolenia prześle Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz nr konta bankowego, z prośbą o wpłatę zaliczki (zainteresowany ma na to 7 dni od daty wysłania potwierdzenia przez Organizatora). Po wpłacie zaliczki zainteresowany zostanie wpisany na listę uczestników. Przesłanie szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia wraz terminem płatności całej kwoty należnej za kurs, nastąpi drogą mailową do ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Uczestnik, którego odpłatność za szkolenie jest rozłożona na raty zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych przez Organizatora szkolenia terminów płatności. Szczegółowe zasady płatności będą określane w poszczególnych ofertach szkoleń.

2. W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko, miasto w którym odbędzie się szkolenie oraz nazwę i datę szkolenia.

§7
Rachunek za szkolenie zostanie wystawiony do 14 dni od wpłaty całej kwoty za kurs i wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji na szkolenie w pliku pdf.
Informujemy, że nie wystawiamy faktury firmie niezarejestrowanej w Polsce.

§8
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia Uczestnika / Zgłaszającego uczestnika (wiadomość e‐mail). To jaka część kwoty należnej za szkolenie zostanie zwrócona zależy od terminu poinformowania organizatora szkolenia o rezygnacji z uczestnictwa.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu istnieje możliwość zwrotu wpłaty, z tym że:

a) w razie rezygnacji do jednego miesiąca przed szkoleniem, następuje zwrot całej kwoty za szkolenie.
b) w razie rezygnacji w okresie między 4 a 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
c) w razie rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się kwotę w wysokości 100% wpłaconej kwoty.

Za potrącona kwotę zostanie wystawiony rachunek, na dane podane przez uczestnika.

§9
1. “Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata” oraz MASAŻTKANEKGŁĘBOKICH.PL Ł. Czubaszewski, P. Szałański S.C. zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zobowiązuje się do telefonicznego i pisemnego – droga elektronicznej poczty, powiadomienia uczestnika. W takim przypadku koszty zostaną zwrócone uczestnikom w całości.

2. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik wydaje dyspozycję w zakresie zwrotu dokonanej płatności, tj.:

a) Zwrot płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora stosownej dyspozycji od Uczestnika na konto, z którego dokonywana była płatność
b) Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za szkolenie, które odbędzie się w terminie późniejszym.

3. Organizator poinformuje mailem Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§10
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu i programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 14 dni roboczych przed terminem szkolenia. W takim wypadku Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Jeśli jednak zmiana terminu szkolenia nastąpi z przyczyn niezależnych od Organizatora, a zwłaszcza z powodu epidemii, pandemii, stanu nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego), warunków atmosferycznych, problemów z transportem naziemnym, lądowym i morskim, czy z powodu innych przyczyn niezależnych od Organizatora, wówczas:

a) Uczestnik zobowiązany jest, przez solidarność z Organizatorem, przenieść wpłaconą kwotę za szkolenie, którego termin się zmienia, na poczet analogicznego szkolenia w nowym, zmienionym, wyznaczonym przez Organizatora terminie.
b) Organizator “Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata” zobowiązuje się do telefonicznego i pisemnego – mailowego powiadomienia uczestnika o konieczności zmiany terminu szkolenia niezwłocznie po nastaniu okoliczności stwarzających taką konieczność.
c) Uczestnik kursu przyjmuje do wiadomości, że zmiana terminu kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić w każdym momencie – bez konieczności wyprzedzenia czasowego.
d) Organizator poinformuje Uczestnika o wyznaczeniu nowego terminu omawianego szkolenia bezzwłocznie kiedy sytuacja na to pozwoli.

§11
W uzasadnionych przypadkach (choroba, zdarzenia losowe) Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego odpowiednie kwalifikacje) bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.

§12
Ceny szkoleń obejmują: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerwy kawowej (obejmujący: kawę, herbatę, wodę) oraz certyfikat. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

§13
W przypadku sztandarowego stacjonarnego szkolenia Organizatora: „Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną” trwającego 64 godziny, w ramach zaliczki Uczestnik otrzymuje dostęp, na platformie VOD Organizatora, do nagrań z ww. szkolenia do 7 dni po rozpoczęciu kursu. W przypadku ukończenia kursu i wpłaty całości należności za kurs dostęp do ww. nagrań będzie bezterminowy. W przypadku rezygnacji z kursu i/lub nie uregulowania w pełni należności za ww. kurs dostęp do ww. nagrań zostanie zablokowany uczestnikowi w dniu otrzymania informacji przez Organizatora od Uczestnika o rezygnacji z kursu.

§14
Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania sprawdzianów określających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§15
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, NIP, dane teleadresowe numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

§16
Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego Uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora i Prowadzącego szkolenie.

§17
Uczestnicy szkoleń są odpowiedzialni finansowo za szkody spowodowane z własnej winy w trakcie trwania szkoleń.

§18
Reklamacje

1. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji względem Organizatora w terminie nie później niż 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje oraz zastrzeżenia powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz, lub wiadomością e-mail na adres szkolenia.mtg@gmail.com.
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika szkolenia, przedmiot reklamacji oraz żądania zawiązane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
4. Złożona reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia jej prawidłowego otrzymania.
5. Zgłaszający reklamację usługi szkoleniowej zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w formie pisemnej.
6. Udzielona pisemna odpowiedź Organizatora na zgłoszoną reklamację jest ostateczna i nie podlega ponownemu rozpatrzeniu. Zgłaszającemu reklamację w takim wypadku pozostaje droga sądowa.

§19
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.