Regulamin Szkoleń Stacjonarnych

Regulamin Szkoleń Stacjonarnych

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Szkoleń Stacjonarnych (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne zasady świadczenia usług szkoleniowych i organizacji szkoleń stacjonarnych (zwanym dalej: „Szkoleniami”), organizowanych przez OŚRODEK SZKOLENIOWO – WDROŻENIOWY MAREK SZARATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001090009, NIP: 9671474250 oraz Łukasza Czubaszewskiego i Piotra Szałańskiego, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej MASAŻTKANEKGŁĘBOKICH.PL Ł.Czubaszewski, P.Szałański S.C., ul. 27 Grudnia 9/8, 61-737 Poznań, NIP: 7831729919 (dalej zwanych łącznie „Organizatorem”).
2. Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo wskazanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie internetowej Organizatora – www.masaztkanekglebokich.pl.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Podstawą uczestnictwa w Szkoleniach jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie i przesłanie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora www.masaztkanekglebokich.pl oraz wpłacenie zaliczki w wyznaczonym przez Organizatora terminie i w wyznaczonej wysokości.
2. Zgłoszenie uczestnictwa o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu należy dokonać co najmniej na 14 dni roboczych przed terminem planowanego szkolenia. Późniejsze zgłoszenie możliwe jest wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu możliwości uczestnictwa w Szkoleniu z Organizatorem.
3. Organizator zastrzega, iż liczba uczestników Szkolenia jest ograniczona i wynika każdorazowo z warunków technicznych miejsca w którym odbywa się Szkolenie, przy zapewnieniu możliwie najwyższej jakości Szkolenia.
4. Zakwalifikowanie się do grupy uczestników Szkolenia następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń oraz dokonanych wpłat zaliczek. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość sporządzenia listy rezerwowej i w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy zakwalifikowanego uczestnika Szkolenia Organizator będzie do uzupełniania listy uczestników Szkolenia o osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

§ 3
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora www.masaztkanekglebokich.pl.
2. Ceny szkoleń obejmują: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerwy kawowej (obejmujący: kawę, herbatę, wodę) oraz certyfikat, z zastrzeżeniem §3 ust. 3 Regulaminu. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
3. W przypadku sztandarowego stacjonarnego szkolenia Organizatora: „Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną” trwającego 64 godziny, po dokonaniu wpłaty zaliczki o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu, uczestnik otrzyma także dostęp, na platformie VOD Organizatora, do nagrań z ww. szkolenia, w terminie do 7 dni po rozpoczęciu kursu. W przypadku ukończenia kursu i wpłaty całości należności za kurs dostęp do ww. nagrań będzie bezterminowy. W przypadku rezygnacji z kursu i/lub nieuregulowania w pełni należności za ww. kurs dostęp do ww. nagrań zostanie zablokowany uczestnikowi w dniu otrzymania informacji przez Organizatora od uczestnika o rezygnacji z kursu.
4. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator Szkolenia prześle uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez uczestnika adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
5. W celu potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki. Zaliczka powinna zostać wpłacona w terminie najpóźniej 7 dni od daty zgłoszenia. Terminowa wpłata zaliczki jest warunkiem wpisania i zagwarantowania sobie miejsca na liście uczestników.
6. Organizator zobowiązuje się przesłać szczegóły dotyczące przebiegu i organizacji Szkolenia wraz z terminem płatności pozostałej ceny Szkolenia, drogą mailową, nie później niż na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem Szkolenia.
7. Płatność za zakupione szkolenie odbywa się poprzez:
a) system Paynow, przy pomocy udostępnionych metod płatności, w tym: szybki przelew online, BLIK, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.);
Mastercard and Visa
b) system PayPal;
c) system Stripe – karty kredytowe;
d) przelew tradycyjny na rachunek bankowy spółki OŚRODEK SZKOLENIOWO – WDROŻENIOWY MAREK SZARATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzony przez mBank, numer: 66 1140 2004 0000 3302 8465 4258. Dokonując przelewu, uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika, miasto w którym odbędzie się szkolenie oraz nazwę i datę szkolenia.
8. W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez jeden z systemów płatności online, w tym płatność kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania przez Organizatora pozytywnej autoryzacji płatności.
9. W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez przelew tradycyjny, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
10. W przypadku rozłożenia ceny Szkolenia na raty, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych przez Organizatora szkolenia terminów płatności. Szczegółowe zasady płatności będą określane w poszczególnych ofertach szkoleń.
11. Za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.

§ 4
ODWOŁANIE LUB ZMIANA WARUNKÓW SZKOLENIA PRZEZ ORGANIZATORA

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, w przypadku jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników.
2. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zobowiązuje się do powiadomienia uczestników – telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
3. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, uczestnikom przysługuje uprawnienie do:
a. Zwrotu uiszczonej ceny Szkolenia, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora stosownej dyspozycji od Uczestnika na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy,
b. Zaliczenie wpłaconej ceny na poczet ceny Szkolenia, które odbędzie się w terminie późniejszym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu i programu szkolenia, o czym poinformuje uczestnika przynajmniej na 14 dni roboczych przed terminem Szkolenia. W takim wypadku uczestnikowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji ze Szkolenia i zwrotu ceny Szkolenia, na zasadach określonych w §4 ust. 3 Regulaminu.
5. W przypadku odwołania bądź zmiany terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu epidemii, pandemii, stanu nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego), warunków atmosferycznych, problemów z transportem naziemnym, lądowym i morskim, czy z powodu innych przyczyn niezależnych od Organizatora, wówczas uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu wpłaconej ceny a Organizator zobowiązuje się zorganizować Szkolenie w nowym, zmienionym, wyznaczonym przez Organizatora terminie.
6. W sytuacji określonej w §4 ust. 5 Regulaminu Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia uczestnika o zaistnieniu konieczności zmiany terminu Szkolenia, telefonicznie oraz na wskazany przez uczestnika adres e-mail.
7. Organizator zastrzega sobie także, w uzasadnionych przypadkach takich jako choroba czy inne zdarzenie losowe, możliwość zmiany osoby prowadzącej Szkolenie, na innego prowadzącego który posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do rezygnacji czy obniżenia ceny Szkolenia.

§ 5
REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia uczestnika, przesłanego drogą mailową. To jaka część kwoty należnej za szkolenie zostanie zwrócona zależy od terminu poinformowania organizatora szkolenia o rezygnacji z uczestnictwa.
2. W przypadku rezygnacji o której mowa w §5 ust. 1 Regulaminu, uczestnikowi przysługuje uprawnienia do zwrotu ceny Szkolenia, zgodnie z następującymi zasadami:
a. w przypadku rezygnacji co najmniej na miesiąc przed terminem Szkolenia – uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całej ceny Szkolenia,
b. w przypadku rezygnacji co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Szkolenia – uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 50% ceny Szkolenia,
c. w przypadku rezygnacji złożonej później niż na dwa tygodnie przed terminem Szkolenia – uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu ceny Szkolenia.
3. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył uczestnik, chyba że uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6.
ZALICZENIE SZKOLENIA

1. Warunkiem zaliczenia Szkolenia i otrzymania Certyfikatu jest udział w min. 80% zajęć szkoleniowych oraz pozytywne zaliczenie egzaminu, jeśli dane szkolenie przewiduje taką formę zaliczenia.
2. Osoby prowadzące w imieniu Organizatora Szkolenie mają prawo do przeprowadzania sprawdzianów określających wiedzę i umiejętności uczestników.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega prawo do niewydania certyfikatu, co nie skutkuje uprawnieniem do zwrotu ceny Szkolenia.

§ 7.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w charakterze administratora danych osobowych, w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://masaztkanekglebokich.pl/polityka-prywatnosci/ – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
3. Celem przetwarzania przez Organizatora danych uczestnika, podanych przez niego w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail oraz alternatywnie NIP) jest realizacja zawartej umowy i świadczenia usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
a. umowa lub działania podejmowane na żądanie uczestnika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy z Organizatorem. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie tej umowy.
5. Dane uczestnika będą przetwarzane, w zależności od tego co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej, do momentu, w którym:
a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między uczestnikiem a Organizatorem;
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez uczestnika lub Organizatora, związanych z zawartą umową;
c. zostanie przyjęty sprzeciw uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Organizatora.
6. Uczestnik ma prawo żądania:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
e. przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
a także:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art. 21 ust. 1 RODO).
7. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: szkolenia.mtg@gmail.com.
8. W przypadku, gdyby uczestnik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8.
REKLAMACJE

1. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji względem Organizatora w terminie nie później niż 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje oraz zastrzeżenia powinny być zgłaszane:
a. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres Organizatora;
b. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail Organizatora – szkolenia.mtg@gmail.com;
c. telefonicznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem: +48 662 310 264.
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację uczestnika szkolenia, przedmiot reklamacji oraz żądania zawiązane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie uczestnika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
4. Złożona reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia jej prawidłowego otrzymania.
5. Zgłaszający reklamację usługi szkoleniowej zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w formie pisemnej.
6. Udzielona pisemna odpowiedź Organizatora na zgłoszoną reklamację jest ostateczna i nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

§ 9.
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu Szkolenia przez jego uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora i podmiotu prowadzącego Szkolenie.
2. Uczestnicy Szkoleń są odpowiedzialni finansowo za szkody spowodowane z własnej winy w trakcie trwania Szkoleń.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu.