Regulamin platformy VOD

Regulamin platformy VOD

Spis treści:

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Korzystanie ze Sklepu
IV. Korzystanie z Platformy
V. Zasady składania Zamówień i sprzedaży Produktów
VI. Rejestracja Konta Klienta i logowanie
VII. Sposoby płatności
VIII. Prawa autorskie
IX. Odpowiedzialność Administratora
X. Prawo odstąpienia
XI. Reklamacje Produktów
XII. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
XIII. Ochrona Danych Osobowych
XIV. Rozwiązanie umowy oraz zmiana Regulaminu
XV. Definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia związane z DSA
XVI. Postanowienia końcowe
XVII. Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy
XVIII. Załącznik nr 2 – wzór formularza zgłoszenia nielegalnych treści lub treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług

I. Definicje:

a) Administrator – OŚRODEK SZKOLENIOWO – WDROŻENIOWY MAREK SZARATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001090009, NIP: 9671474250 oraz Łukasz Czubaszewski i Piotr Szałański, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej MASAŻTKANEKGŁĘBOKICH.PL Ł.Czubaszewski, P.Szałański S.C., ul. 27 Grudnia 9/8, 61-737 Poznań, NIP: 7831729919 będący administratorem Sklepu.

b) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. ułomna osoba prawna), korzystająca ze Sklepu w celu dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem sieci Internet.

d) Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

e) Konto Klienta – funkcja Sklepu, dostępna pod adresem: https://masaztkanekglebokich.pl/moje-konto/, przy pomocy której Klient identyfikowany za pomocą adresu e-mail może korzystać z funkcji wskazanych w dalszej części Regulaminu.

f) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

g) Oferta – informacje wyświetlane w Sklepie, dotyczące warunków sprzedaży Produktów, w szczególności określające cenę oraz przedmiot sprzedaży.

h) Platforma – witryna internetowa Administratora, działający w sieci Internet pod adresem: https://masaztkanekglebokich.pl/platforma-vod/ umożliwiająca Klientom nielimitowaną możliwość odtwarzania Produktów, w ramach udzielonego dostępu.

i) Produkt – treść w formie cyfrowej, w szczególności kursy online, ebooki i inne treści cyfrowe nieutrwalone na trwałym nośniku i udostępniane przez Administratora w do nabycia w Sklepie i następnie udostępnione do wykorzystania poprzez udostępnioną przez Administratora platformę online, będące przedmiotem Umowy między Klientem a Administratorem.

j) Przedsiębiorca-konsument – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5564 kodeksu cywilnego.

k) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, przez Klientów, w tym także zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

l) Sklep – sklep internetowy Administratora, działający w sieci Internet pod adresem: https://masaztkanekglebokich.pl/sklep/, umożliwiający Klientom nabywanie Produktów.

m) Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Administratorem za pośrednictwem Sklepu.

n) Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu.

o) Zamówienie – oznacza złożenie Administratorowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy będących przedmiotem Zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Usługi, o których mowa w ustępie powyżej, świadczone przez Administratora na rzecz Klientów świadczone są nieodpłatnie.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: https://masaztkanekglebokich.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

III. Korzystanie ze Sklepu

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet z aktualną wersją przeglądarki internetowej (zalecane: Chrome, Safari, Opera, Firefox), zapewniającej prawidłową obsługę plików cookies oraz Javascript.

2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet, zgodnie z umową zawartą ze swoim operatorem telekomunikacyjnym.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego.

IV. Korzystanie z Platformy

1. Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet, o przepustowości co najmniej 1 Mbs dla plików video w rozdzielczości SD oraz co najmniej 5 Mbs dla plików video w rozdzielczości HD oraz z aktualną wersją przeglądarki internetowej (zalecane: Chrome, Safari, Opera, Firefox), zapewniającej prawidłową obsługę plików cookies oraz Javascript.

2. Dostawa Produktu nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku umożliwiającego zalogowanie się do Platformy, niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

3. Dostęp do Produktu, zgodnie z informacją prezentowaną na stronie internetowej z opisem produktu, może być udzielony bez limitów czasowych lub na ograniczony czas od dokonania płatności.

4. W przypadku produktów elektronicznych z dostępem limitowanym czasowo, po tym okresie dostęp do kursu zostanie wyłączony, ale Klient otrzyma możliwość przedłużenia dostępu na kolejny okres zgodnie z ofertą wysłaną mu na jego adres e- mail nie później niż 3 dni kalendarzowe przed terminem zakończenia pierwotnie zakupionego dostępu.

V. Zasady składania Zamówień i sprzedaży Produktów

1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać w Sklepie interesujący go Produkt i wybrać liczbę sztuk. Następnie Klient powinien wybrać opcję „Dodaj do koszyka”.

2. W ramach jednego Zamówienia Klient może kupić więcej niż jeden z dostępnych Produktów.

3. W celu sprawdzenia zawartości Koszyka Klient powinien kliknąć przycisk ze znakiem koszyka sklepowego, znajdujący się w prawym górnym rogu witryny internetowej.

4. W celu usunięcia Produktu z Koszyka należy nacisnąć przycisk ze znakiem X, znajdujący się przy każdym z Produktów dodanych do Koszyka.

5. W celu zawarcia Umowy, po dodaniu przez Klienta Produktu do Koszyka, należy nacisnąć przycisk „Przejdź do płatności”, wypełnić Formularz Zamówienia, wskazując dane, w tym co najmniej imię i nazwisko, kraj, adres ze wskazaniem ulicy, numeru budynku/lokalu, kodu pocztowego i miasta, także numer telefonu i adres e-mail oraz wybrać sposób zapłaty.

6. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane i informacje.

7. Klient który chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy podczas składania Zamówienia wszystkie dane, niezbędne do wystawienia takiej faktury, w tym także nazwę firmy oraz NIP.

8. Do finalizacji zamówienia niezbędne jest zaznaczenie akceptacji Regulaminu, w którym Klient zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy.

9. Akceptacja Regulaminu oznacza m.in. zaakceptowanie stosowania przez Sprzedawcę faktur elektronicznych oraz ich wysyłania na podany przez Klienta adres e-mail.

10. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Administratora również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

11. Klient przed zawarciem Umowy zobowiązany jest zweryfikować, czy wybrał właściwy Towar, jego ilość oraz czy wprowadzone dane osobowe w tym dane do dostawy są prawidłowe.

12. Następnie Klient składa zamówienie klikając przycisk “Kupuję i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy, który jest wiążący i ostateczny zarówno dla Klienta jak i Administratora.

13. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem Zamówienia. Jest ona jednoznaczna z informacją, potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

14. Jednocześnie Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia, wraz z indywidualnym numerem Zamówienia, na adres mailowy podany przez niego podczas składania Zamówienia.

15. Administrator informuje, że nie wystawia faktur VAT podmiotom niezarejestrowanym w Polsce.

VI. Rejestracja Konta Klienta i logowanie

1. W celu dostępu do wszystkich funkcji Sklepu, w tym nabywania możliwości przeglądania dokonanych Zamówień, ustawienia adresu rozliczeniowego oraz adresu do wysyłki, Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie, poprzez założenie Konta Klienta, za pomocą narzędzi dostępnych w Sklepie.

2. Rejestracja obywa się przez udostępniony formularz rejestracyjny, w którym wymagane jest podanie adresu email, który to e-mail będzie stanowić jednocześnie login, wraz z jego powtórzeniem.

3. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link, przekierowujący do strony na której Użytkownik zobowiązany jest ustawić hasło wraz z powtórzeniem, którego siła musi zostać oceniona przez algorytm co najmniej jako „średnie”

4. Logowanie do Konta Klienta odbywa się przy pomocy wskazanego e-mail i hasła.

5. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik może zresetować hasło poprzez udostępnione w Sklepie narzędzie. Wymagane jest podanie adresu email służącego do rejestracji (login), odebranie wiadomości wysłanej na podany adres email oraz otwarcie linku resetującego hasło i podanie nowego hasła (spełniającego wskazane powyżej wymagania) wraz z jego powtórzeniem.

6. Podanie danych podczas rejestracji oraz akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika jest dobrowolna, ale niezbędna w celu rejestracji Konta Klienta. W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności, Konto Klienta nie zostanie zarejestrowane.

7. Prowadzenie Konta Klienta jest bezpłatne.

VII. Sposoby płatności

1. Płatność za zakupione Produkty odbywa się poprzez:

a) system Paynow, przy pomocy udostępnionych metod płatności, w tym: szybki przelew online, BLIK, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.);

Mastercard and Visa

b) system PayPal;
c) system Stripe – karty kredytowe;
d) przelew tradycyjny na rachunek bankowy spółki OŚRODEK SZKOLENIOWO – WDROŻENIOWY MAREK SZARATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzony przez mBank, numer: 66 1140 2004 0000 3302 8465 4258. Dokonując przelewu, uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika, miasto w którym odbędzie się szkolenie oraz nazwę i datę szkolenia.

2. W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez jeden z systemów płatności online, w tym płatność kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania przez Administratora pozytywnej autoryzacji płatności.

3. W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez przelew tradycyjny, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora.

4. Szczegółowe zasady korzystania z płatności online udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

VIII. Prawa autorskie

1. Administrator informuje, że oferowane przez niego Produkty stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie.

2. Klient zobowiązuje się respektować prawa autorskie przysługujące Administratorowi i używać produktów wyłącznie na użytek osobisty. Klient jest świadomy, że za ich naruszenie, w szczególności poprzez dalsze bezprawne rozpowszechnianie, przewidziana jest odpowiedzialność cywilna lub karna zgodnie z właściwymi przepisami.

IX. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Sklep działał poprawnie, jednak wobec wielości i złożoności czynników mogących zakłócać pracę oprogramowania, a także wobec ogólnodostępnego charakteru Sklepu, nie udziela Użytkownikowi żadnych gwarancji z tytułu jej użytkowania czy przydatności.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w pracy Sklepu wywołane działaniem urządzenia Użytkownika, jego awariami, konfiguracją lub zainstalowanym oprogramowaniem, błędami w użytkowaniu, nieprawidłową instalacją, przerwami w łączności z Internetem, przerwami w dostawach prądu, awariami serwerów spowodowanymi czynnikami losowymi, atakami hakerskimi i nieuprawnionymi ingerencjami osób trzecich, a także działaniem złośliwego oprogramowania oraz siłą wyższą.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu spowodowanych serwisem technicznym lub pracami nad zmianami jej funkcjonalności. Jednocześnie Administrator dołoży starań, aby wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

X. Prawo odstąpienia

1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy-konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.

2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsument lub Przedsiębiorca-konsument weszła w fizyczne posiadanie towarów.

3. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ma obowiązek poinformować Administratora w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.

4. Oświadczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu.

5. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy-konsumencie.

6. W razie odstąpienia od umowy Administrator zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XI. Reklamacje Produktów

1. Administrator (zwany w tym dziale jako „Sprzedawca”) ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-konsumenta na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
a. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres Sprzedawcy;
b. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail Sprzedawcy – szkolenia.mtg@gmail.com;
c. telefonicznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem: +48 662 310 264.

3. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego Produktu, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju, dowód zakupu reklamowanego Produktu, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę adresu e-mail zgłaszającego.

4. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.

5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.

7. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od zgłoszenia.

9. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

10. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub Przedsiębiorca-konsument nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

11. Sprzedawca wyłącza stosowanie przepisów o rękojmi w stosunku do podmiotów innych niż Konsument lub Przedsiębiorca-konsument.

XII. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu i zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, mogą być składane przez Klienta drogą elektroniczną, na adres e-mail: szkolenia.mtg@gmail.com.

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie u Klienta oraz dane kontaktowe (adres e-mail) umożliwiające kontakt z Klientem.

3. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania, udzielając odpowiedzi na adres lub adres e-mail wskazany przez Klienta.

4. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (dla Klientów z Polski);
b. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów (dla Klientów z Polski);
c. Innych właściwych dla danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej organów pozasądowego dochodzenia roszczeń;
d. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr – dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: https://polubowne.uokik.gov.pl/

XIII. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Administrator jako właściciel i administrator Sklepu, świadczący usługi drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin,

2. Klient może w ramach funkcjonowania Sklepu udzielić zgody na przesyłanie treści marketingowych, udzielając odpowiedniej zgody podczas składania zamówienia. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie tej zgody jest Administrator.

3. Klient podczas wypełniania Formularza zamówienia może także wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław, w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie.

4. Klient może w dowolnym momencie wycofać udzieloną przez siebie w ramach Sklepu zgodę na przesyłanie treści marketingowych, wysyłając żądanie drogą elektroniczną na adres: szkolenia.mtg@gmail.com bądź w formie pisemnej, wysyłając oświadczenie na adres Administratora.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w charakterze administratora danych osobowych– w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://masaztkanekglebokich.pl/polityka-prywatnosci/ – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

6. Celem przetwarzania przez Administratora danych Klienta, podanych przez niego w związku z korzystaniem ze Sklepu, jest świadczenie usług w ramach Sklepu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
a. umowa lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń.

7. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy z Administratorem. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie tej umowy.

8. Przetwarzając dane Klienta, Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje od momentu logowania w Sklepie szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

9. Dane Klienta będą przetwarzane, w zależności od tego co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej, do momentu, w którym:
a. przestanie obowiązywać umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta między Klientem a Administratorem;
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Administratora, związanych z umową o korzystanie ze Sklepu;
c. zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora.

10. Klient ma prawo żądania:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
e. przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
a także:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art. 21 ust. 1 RODO).

11. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: szkolenia.mtg@gmail.com

12. W przypadku, gdyby Klient uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

XIV. Rozwiązanie umowy oraz zmiana Regulaminu

1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym – poprzez usunięcie Konta – przez wypowiedzenie złożone na adres e-mail: szkolenia.mtg@gmail.com.

2. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu (w tym zawartych na jego podstawie umów) wyłącznie z ważnych przyczyn, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Klienta o planowanych zmianach, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta Klienta, co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą.

3. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu lub umów uznaje się:
a. Dostosowanie usług, o których mowa w Regulaminie do przepisów prawa mających na nie wpływ,
b. Zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług,
c. Poprawę funkcjonalności usług, o których mowa w Regulaminie lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług lub Sklepu,
d. Poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług lub Sklepu,

4. Brak sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.

5. Klient przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

6. Jeśli Klient zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie dokona wypowiedzenia, umowa wygasa z dniem poprzedzającym wejście w życie proponowanych zmian.

7. Ewentualne spory pomiędzy Administratorem, a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

XV. Definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia związane z DSA

1. Niniejszy dział Regulaminu określa informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakłada Administrator w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Użytkowników, w tym między innymi: informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług oraz mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści. Administrator udostępnia wyżej wymienione informacje i warunki korzystania ze Sklepu w sposób zrozumiały i czytelny. Administrator projektuje, organizuje i obsługuje Sklep (oraz interfejsy) w sposób, który nie wprowadza w błąd Użytkowników ani nimi nie manipuluje lub w inny, istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.

2. Definicje użyte w treści niniejszego paragrafu oraz Regulaminu oznaczają:
a. Odbiorca usługi – Klient lub Użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym na przykład Sklepu lub Mediów społecznościowych Administratora, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.

b. Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, lub Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.

c. Nielegalne Treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

d. Moderacja Treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.

e. Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez Administratora:
i. usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
ii. usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;
iii. usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

f. Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA.

g. Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.

h. Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach Zamówienia, w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych, o których mowa m.in. w Polityce prywatności, tzw. fanpage, kanałów komunikacji, wewnątrz tych platform społecznościowych, itp.

3. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, świadcząc Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram (link: https://www.instagram.com/masaztkanekglebokich.pl) Facebook (link: https://www.facebook.com/masaztkanekglebokich), LinkedIn (link: https://www.linkedin.com/company/masaż-tkanek-głębokich), YouTube (link: https://www.youtube.com/@masaztkanekgebokich8069) poprzez:
a. umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami,
b. dodawanie postów,
c. dodawanie ocen i opinii,
d. dodawanie wiadomości w ramach publicznego czatu,
e. inne formy interakcji umożliwiające pozostawianie Treści dostępne w ww. portalach.

4. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia.mtg@gmail.com. Komunikacja może odbyć się w języku polskim lub angielskim.

5. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia.mtg@gmail.com. Komunikacja może odbyć się w języku polskim lub angielskim.

6. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Sklepu lub Mediów Społecznościowych Administratora:
a. Treści Nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem,
b. Treści zawierających wulgaryzmy, ubliżających osobom trzecim lub zawierających spam,
c. Treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego, Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp.
d. Treści naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych,
e. Treści zawierających odnośniki do innych stron internetowych (linki), podmiotów innych niż Sklep, w tym także konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, na które Administrator nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe, dotyczące zbiórek, lub inne linki o charakterze handlowym,
f. Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe, itp.
g. Treści niezwiązanych z Produktami albo jakimkolwiek działaniem Administratora czy Serwisu, lub Treści niepowiązanych z tematyką Sklepu czy Mediów Społecznościowych Administratora,
h. Treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe,
i. Treści powtarzalnych, które już pojawiły się w Sklepie lub Mediach Społecznościowych Administratora (Użytkownik zobowiązany jest przed publikacją Treści zweryfikować, czy nie będą one kopią Treści istniejących),
j. Treści o charakterze technicznym, zapytań związanych z obsługą klienta dotyczącą produktów lub usług Administratora (w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się na dane umieszczone w Regulaminie).

7. Użytkownik, który uzna daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą niniejszy regulamin jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej Treści Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Regulaminie wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator może zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe).

8. Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszenia Nielegalnych Treści, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

9. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego daną Treść Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem celem powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia.

10. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści.

11. Administrator podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.

12. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

13. W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, Administrator może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Sklepie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).

14. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie.

15. Administrator rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie Nielegalne Treści pozostawione w ramach Sklepu czy Mediów Społecznościowych, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania Nielegalnych Treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.

17. W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

18. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

19. 16. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

2. Ewentualne spory pomiędzy Administratorem, a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2023 r.

XVII. Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

Data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma : …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….:
E-mail (o ile dostępny): …………………………….
Numer telefonu (o ile dostępny): …………………………….
Numer zamówienia (jeśli dotyczy): …………………………….

OŚRODEK SZKOLENIOWO – WDROŻENIOWY MAREK SZARATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piotrowskiego 11 lok. 36,
85-098 Bydgoszcz

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny. Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.
Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

………………………
[Podpis]

Załącznik: dowód zakupu (zalecane)

* Niepotrzebne skreślić

XVIII. Załącznik nr 2 – wzór formularza zgłoszenia nielegalnych treści lub treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług

Data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma : …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….:
E-mail (o ile dostępny): …………………………….
Numer telefonu (o ile dostępny): …………………………….
Numer zamówienia (jeśli dotyczy): …………………………….

Link do Treści: …………………………….

OŚRODEK SZKOLENIOWO – WDROŻENIOWY MAREK SZARATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piotrowskiego 11 lok. 36,
85-098 Bydgoszcz

 

ZGŁOSZENIE NIELEGALNYCH TREŚCI LUB TREŚCI NIEZGODNYCH Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG

 

Niniejszym zgłaszam, że w ramach Serwisu znajdującego się pod linkiem : ___________________________ doszło do zamieszczenia:
▪ nielegalnych treści
▪ treści niezgodnych z Polityką prywatności
▪ treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług Administratora [należy zaznaczyć właściwe].

Opis treści i dowody na jej istnienie
Treść, jaka została zamieszczona w Serwisie narusza następujące postanowienia Polityki prywatności/ przepisy prawne : _________________________ [należy wymienić] oraz _________________________________ [należy wymienić pozostałe argumenty, z powodu których uznaje się wskazaną treść za nielegalną lub niezgodną z Polityką prywatności].

Dodatkowo, na dowód moich twierdzeń przesyłam:
● screeny ww. treści
● Inne: ___________________________________ [należy wymienić i załączyć]

Dane naruszyciela
Według mojej wiedzy ww. treść została opublikowana/ zamieszczona przez następującą osobę:
Imię i nazwisko: _____________________ [jeśli posiadasz]
Link do profilu w sieci: _____________________ [jeśli posiadasz]
Adres e-mail: _____________________ [jeśli posiadasz]

Żądania
Mając na uwadze powyższe, żądam:

● usunięcia ww. treści z Serwisu
● ograniczenia widoczności następujących informacji związanych z ww. treściami: _________________________ [należy wymienić] poprzez:
o uniemożliwienie dostępu do treści naruszycielowi
o depozycjonowanie treści
● zawieszenie konta naruszyciela
● zamknięcie konta naruszyciela
● zawieszenie świadczenia usługi w całości/ w części [należy wybrać] przez Administratora na rzecz naruszyciela
● zakończenie świadczenia usługi w całości/ w części [należy wybrać] przez Administratora na rzecz naruszyciela
● zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych w następujący sposób: _________________________________ [należy wymienić]
● inne: ________________________________ [należy wymienić].

Oświadczenie
Oświadczam, że dokonuję niniejszego zgłoszenia w dobrej wierze i jestem przekonany, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

Data: _____________________ Podpis: _____________