Bez kategorii

HLUBOKÁ TKÁŇ ÚROVEŇ 1

Název kurzu: Základy masáže hlubokých tkání a myofasciálního uvolnění. 6. – 9. června 2020, Praha, Česká republika
English Flag CZ:

Instruktor: Art Riggs, USA.

(www.deeptissuemassagemanual.com)

Datum: 6. – 9. června 2020

Město: Praha

Země: Česká republika

Cena: 400 €

Kontakt: Piotr Szalański +48 796700648, piotrszalanski@gmail.com

Skutečně účinné dovednosti manuální terapie jsou mnohem více, než jen techniky naučené z knihy nebo workshopu. Rozvíjení silného a příjemného doteku je pro schopného terapeuta klíčové a vyžaduje to odbornost v biomechanice těla, správnou a přesnou rychlost a hloubku práce a také komplexní záměr, abychom uvolnili omezení ve fasciích, svalech, odstranili patologické vzorce na neurologickém podkladě a zlepšili kloubní mobilitu. Tento čtyřdenní kurz pokrývá všechny aspekty dovedností práce s měkkou tkání a myofasciálního uvolnění a najde uplatnění na všech úrovních práce s tělem – od terapeutické masáže po sofistikovanou medicínskou léčbu.
Obecně bude představeno a následně procvičováno rozsáhlé množství technik pro léčbu celého těla, ale hlavní důraz bude kladen na kultivování širokého rozsahu obecných dovedností každého jednotlivce pro práci s tkání (nehledě na to, jakou práci vykonáváte) k vyvolání hlubokých změn v těle.

Probíraná témata zahrnují:

Palpační dovednosti – tkáň a kloubní spojení
Nástroje manuální terapie – správné užití prstů a jejich kloubů, pěsti, předloktí a lokte
Užití mechaniky celého těla ke generování síly a tím zamezení následným zraněním z přepracování, týkajících se zejména rukou a palců
Nespočet technik a strategií pro celé tělo
– specifický záměr v záběrech k uvolnění tkáně, srovnání svalů pro efektivní funkci kloubů, povolení adhezí, uvolnění kompenzačních vzorců na neurologickém podkladě

– polohování klienta (včetně lehu na boku)

– úvod do diagnostiky těla pohledem (body reading)

Terapeutické postupy pro léčbu:
– nohou a chodidel k poskytnutí vyrovnané podpory pro tělo

– přední strany pánve se zvláštní pozorností na m.psoas a m.iliacus

– zadní strany pánve a kyčlí s důrazem na hluboké rotátory

– zad – měkké techniky plus práce s flexí/extenzí/lateroflexí a rotací páteře

– ramene a hrudníku

– paží a zranění z přetížení

– hlavy a čelisti (techniky z vnějšku čelisti)

Art Riggs je certifikovaný jako AdvancedRolfer®. Učí práci s tělem již od roku 1988. Vyučuje jak maséry, tak zdravotnické profesionály včetně fyzioterapeutů a osteopatů v USA, Evropě i Austrálii. Je autorem bestselleru “Deep Tissue Massage and Myofascial Release – A Visual Guide to Techniques”, učebnice, jež byla přeložena do 10 jazyků a 2 uznávaných sérií DVD s více než 20 hodinami informací.

Hluboká tkáň 1
(rozvrh čtyřdenního kurzu)

Den 1.
9:00 – 9:30 Úvod a rozsah celého kurzu
Diskuze a ujasnění cílů kurzu včetně diskuze se studenty o jejich samotných očekáváních od této akce
9:30 – 10:30 Principy masáže hlubokých tkání
Palpace na sobě samém kvůli hloubce, vzorcům napětí ve fascii a krajnímu rozsahu pohybu
10:30 – 10:45 Dopolední pauza
10:45 – 12:00 Palpace svalových vrstev
Vnímání:
– m. soleus přes m. gastrocnemius
– hlubokých rotátorů přes gluteální svaly
– m. pectoralis minor přes m. pectoralis major
12:00 – 13:00 Biomechanika těla – ukázka a procvičování – využití síly tělesného jádra a nohou k minimalizaci svalového napětí
Specifický záměr vlastního záběru – facilitační prodloužení – ukotvení a následné protažení
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Záměr záběru – pokračování
– separace jednotlivých oddělení, facilitační zkrácení, separace svalových oddělení, rolování svalů k uvolnění restrikcí v hloubce a srovnání svalů pro správnou funkci kloubu, záběr přes vlákna
15:00 – 16:00 Nástroje – použití předloktí – facilitační prodloužení, ukotvení a protažení
Kvadricepsy, I.T. trakt, hrudník, retinakulum kotníku – “tracking”
16:00 – 16:15 Odpolední přestávka
16:15 – 17:15 Nástroje – použití kloubů – šetření palců
Ruce/chodidla, páteř, trapéz
17:15 – 18:00
Úvod do páteřní mechaniky obratlů
Palpace krčních, hrudních a bederních obratlů

Den 2.
9:00 – 10:00 Nástroje – použití pěsti
IT trakt, paže/nohy, gluteální svaly, hrudník
10:00 – 11:15 Použití prstů – strečink fasciální tkáně, rozčlenění jednotlivých oddělení, rolování svalů, lýtka, separace oddělení IT traktu, SCM
11:15 – 11:30 Dopolední přestávka
11:30 – 12:15 Cit pro vzorce napětí ve fascii, izolované i celkové – přímé či nepřímé
Záda, křížová kost, břicho, hrudník
12:15 – 13:00 Použití lokte – “zanořit a čekat”
Vzpřimovače páteře, úpon hamstringu, m. tibialis anterior, chodidlo, předloktí
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Diagnostika pohledem – tělo v klidu (Static body reading) – cíle pro specifické techniky
15:00 – 15:15 Odpolední přestávka
15:15 – 16:40 Leh na boku – spodek těla/ pánev
Adduktory, I. T. trakt, přechod na záda (quadratus lumborum)
16:45 – 18:00 Práce s m. psoas

Den 3.
9:00 – 10:15 Biomechanika a palpace pohybu žeber
10:15 – 11:00 Ukázka na ležícím na boku – horní část těla
11:00 – 11:15 Dopolední přestávka
11:15 – 12:30 Procvičování – práce na horní polovině těla vleže na boku
12:00 – 12:30 Lekce na téma: Rozdíl mezi symetrií a rovnováhou
Ukázka odlišností stejných kostí v různých tělech
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:45 Práce na Illiacus
14:45 – 15:45 Diagnostika těla pohledem (Bodyreading), plánování sezení
15:45 – 16:00 Odpolední přestávka
16:00 – 17:15 Biomechanika kostí a měkkých tkání a palpace krku
17:15 – 18:00 Rozbor dotazů z prvních tří dnů

Den 4.
9:00 – 10:30 Práce s krkem
Svalové / fasciální uvolnění
Svaly přední a zadní strany krku
Vzorce fasciálního napětí z paží
10:30 – 10:45 Dopolední přestávka
10:45 – 12:15 Techniky pro zlepšení flexe / extenze a rotace páteře
12:15 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:15 Ukázka masáže celého těla
14:15 – 15:15 První polovina provede masáž celého těla.
15:15 – 15:30 Odpolední přestávka
15:30 – 16:30 Druhá polovina provede masáž celého těla.
16:30 – 18:00 Dotazy a závěr

English Flag ENG:
DEEP TISSUE LEVEL I
FUNDAMENTALS OF DEEP TISSUE MASSAGE AND MYOFASCIAL RELEASE

Effective therapeutic manual skills are very much more than just techniques learned in a book or workshop. Cultivating a powerful and pleasant touch is essential for a skilled therapist and requires expertise in biomechanics, precision in depth, speed, and complex intention to release restrictions in fascia, muscles, neurological holding patters, and osseous mobility. This four-day class covers all aspects of soft tissue skills and Myofascial Release and is appropriate for all levels of therapeutic bodywork, from therapeutic massage to sophisticated medical professionals.

Extensive techniques for treatment of the entire body will be demonstrated and practiced, but major emphasis will be on cultivating the broad subjective skills of working with tissue no matter what type of work you perform to affect profound change. Subjects covered include:

Palpation skills for tissue and joint articulation
Tools of manual therapy– Proper use of fingers, knuckles, fist, forearm, and elbow
Body Mechanics to provide power and prevent overuse injuries especially to hands and thumbs
Countless techniques and strategies for the entire body
– Specific intention in strokes to lengthen tissue, align muscles for effective joint function, freeing adhesions, releasing neurological compensatory patterns
– Positioning of clients including side-lying positioning

Introduction to body reading.
Therapeutic strategies for treatment
– Legs and feet to provide a balanced support for the body
– Anterior pelvis with particular attention to psoas and iliacus
– Posterior Pelvis and hips with emphasis upon the deep rotators
– Soft Tissue strategies for the back, including flexion/extension/side-bending/rotation of the spine
– Shoulder and chest
– Arms and overuse injuries
– Working with the head and external techniques for the jaw.

Art Riggs is a Certified Advanced Rolfer® who has been teaching bodywork since 1988 for health for massage therapists and medical professionals, including physical therapists and osteopaths in the US, internationally, including the UK, Europe, Australia, and the far east.
He is the author of the best-selling “Deep Tissue Massage and Myofascial Release –A Visual Guide to Techniques” textbook which has been translated into ten languages, and two acclaimed DVD sets with over 20 hours of information.

Poland Daily Schedule— Four day DT I Shortened details
DAY ONE
9:00-9:30: Introduction and scope of entire workshop
Discussion and clarification of goals for entire workshop including discussion with students on their goals for class
9:30-10:30: Principles of Deep Tissue massage
Self-palpation exercises for depth, fascial strain patterns and end range of motion.
10:30-10:45: Morning break
10:45-12:00: Palpation of muscle layers
Feeling soleus through gastrocnemeus,
Deep rotators through gluteus
Pec minor through pec major
12:00-1:00: Biomechanics—demonstration and practicum–Use of core energy and legs to minimize muscular strain.
Specific stroke intention–facilitated lengthening, anchor & stretch
1:00-2:00: Lunch
2:00-3:00: Stroke intention continued
Compartment separation, facilitated shortening, muscle compartment separation, rolling muscles to free from deep restrictions and align for proper joint function, cross fiber
3:00-4:00: Tools—use of forearm—facilitated lengthening, anchor and stretch
Quads,, I.T. band, chest, ankle retinaculum for tracking
4:00-4:15: Afternoon break
4:15-5:15: Tools–Use of knuckles—saving thumbs
Hands/feet, spine, trapezius
5:15-6:00: Introduction to spinal mechanics of vertebrae
Palpation of cervical, thoracic, and lumbar vertebrae

DAY TWO
9:00-10:00: Tools—Use of fist
IT band, arms/legs, gluteals, chest
10:00-11:15: Use of fingers-stretching fascial tissue, compartment separation, rolling muscles
Sacrum, calves, IT band compartment separation, SCM
11:15-11:30: Morning break
11:30-12:15:– Feeling fascial strain patterns, isolated and global—direct or indirect intention for release
Back, sacrum, abdomen, chest
12:15-1:00: Use of elbow—sink and wait
Erectors, hamstring insertion, tibialis anterior, feet, forearms
1:00-2:00: Lunch
2:00-3:00: Static body reading-goals for specific techniques
3:00-3:15: Afternoon break
3:15-4:45: Side-lying—Lower body/pelvis
Adductors, I.T. band, transition to back (quadratus lumborum)
4:45-6:00: Psoas work

DAY THREE
9:00-10:15: Mechanics and palpation of rib movement
10:15-11:00: Demonstration side-lying for upper body
11:00-11:15: Morning break
11:15- 12:30: Practicum, side-lying upper body
12:00-12:30: Lecture on difference between symmetry and balance
Demonstrating osseous differences between bodies
12:30-1:30: Lunch
1:30-2:45: Iliacus work
2:45-3:45: Bodyreading, session planning
3:45-4:00: Afternoon break
4:00-5:15: Osseous and soft tissue mechanics and palpation of the neck
5:15-6:00: Review of questions from first 3 days.

DAY FOUR
9:00-10:30: Neck work
Muscular/fascial releases
Anterior and posterior muscles
Fascial strain patterns from arms
10:30-10:45: Morning break
10:45-12:15: Techniques for improving flexion/extension/rotation of the spine
12:15-1:15: Lunch
1:15-2:15: Demonstration of full body massage
2:15-3:15: First half of full body massage trade
3:15-3:30: Afternoon break
3:30-4:30: Second half of full body massage
4:30-6:00: Questions and closure.